Emri i Lëndës : Teoritë e Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 102-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i kushtohet faktorëve psikologjikë, socialë, kulturorë e linguistikë të cilët ndikojnë në bashkëveprimin ndërmjet personave. Kjo lëndë është kompozuar të ndihmojë studentët të përmirësojnë komunikimin e tyre personal dhe profesional.
Objektivat Lënda synon të ndihmojë në kuptimin e vecorive të 31 teorive aktuale të përdorura në procesin e komunikimit. Të nxis aplikimin e teorive jashtë auditoreve të mësimit. Të nxis dhe zhvillojë aftësitë e kërkimit dhe analizës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1PJESA I-HYRJE Korniza bazë e teorive të komunikimit-Disktuim mbi teoritë-Pesha e fjalës Teoria e Konvergjencës Simbolike e Ernest Bormann
2Harta e territorit (Shtatë traditat në fushën e teorive të komunikimit) Koncepri i Komunikimit-Prespektivë Filozofike-Komunikimi humaj dhe jo-human
3PJESA II-KOMUNIKIMI MASIV- Pjesëzimi i shoqërive(Analogjia organike H.Spenser,F.Tonnies Gemeinschaft und Gesellschaft, Solidatitet Shoqëror Durkheim
4Propaganda-Teoria Hipodermike-Modeli i komunikimit te Lasswell
5Teoria Kritike; Marksizmi dhe Masmediat-Industria Kulturore si Sistem-Teoria Kulturologjike-Teoritë estudimit: Empirik ose e`Efekteve të Kufizuara`-Merton *Opinion Leaders
6Efektet Afatgjata të mjeteve të komunikimit masiv-Teoria Agenda Setting-Teoria e Kultivimit
7Interpretimi i McLuhan-Kultura e Mjetit Trasmetues-Teori të Ndikimit Përzgjedhës
8Provim Gjysmëfinal
9Kulturë e Masës dhe Kulturë Popullore- Pushteti i Mediave/ kodifikim-dekodifikim/ Polisemia dhe negocimi i përgjithësuar i kuptimit/ kalimi në konstruktivizëm
10Teori Normative-Lidhjet e Medias me Shoqërinë-Parimet të Deontologjisë së Gazetarit-Solidariteti në Përdorimin e Mediave/ Studimi i `newsmaking`
11Globalizimi-Informatizimi-Gazetaria si një Kulturë Pjesmarrëse
12Media Digjitale dhe Teoria Sociale *Nick Courdry, Interneti dhe `teknologjitë e reja të informacionit`
13PJESA III-KOMUNIKIMI NDERPERSONAL Mesazhet ndërpersonale (Simbolika Ndërvepruese e Mead)-Teoria e dhunimit të pritshmërisë-(Burgoon)-Dialektika e Ndërlidhur (Baxter dhe Montgomery)
14Lente të ndërveprimit simbolik -Teori * Zyhdi Dervishi
15PJESA IV-KOMUNIKIMI ORGANIZATIV -Teoritë e Organizatës- Komunikim Strategjik
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të kenë njohuri më të thelluara në lidhje me shkencat e komunikimit si edhe metodat epërdorura nga ofruesit e mesazhit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale115
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)