Emri i Lëndës : Marketing Mediatik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 521-1 B 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë studentët do të njihen me mënyrën e funksionimit të marketingut mediatik. Kuptohet që marketing është një element shumë i rëndësishëm në media. Ajo që do arrihet në fund të këtij kursi do të jetë aftësimi i studentëve në marketing mediatik
Objektivat Studentët do të ekzaminojnë teoritë e ndryshme të medias dhe ndikimet e tyre në strategjitë e ndryshimeve sociale. Gjithashtu studentët do të studiojnë dhe përdorin metodat e marketingut.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është Media? Bota dhe Zhvillimi i Medias. Sfidat e Medias. Media e Re.
2Audienca dhe influencuesit.
3Diskutime rreth Detyrës së Kursit mbi Marketingun Mediatik të një Fushate –Subjekti do të pëcaktohet nga studentët.
4Strategjia dhe Planifikimi në Marketing Mediatik.
5Media dhe Marketingu i Mesazheve.
6Funksionimi i Agjensive Mediatike.
7Kuptimi i segmentimeve të tregut mediatik.
8Provim Gjysmëfinal
9Ndryshimet në Botën e Medias. Interaktiviteti
10Media Dixhitale. E-commerce.
11Marketing nëpërmjet Mediave Sociale
12Marketing nëpërmjet celularit
13Multi-Media
14Matja e efektivitetit të Marketingut Mediatik
15Dorëzimi dhe prezantimi i Projektit Semestral.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri mbi llojet e ndryshme të mediave dhe mënyrës së dhënies së mesazheve marketing.
2Studentët do të jenë të aftë të përcaktojnë objektivat e marketingut mediatik, të analizojnv tipet e ndryshme të medias dhe të vlerësojnë përdorimin efektiv të tyre.
3Studentët do të jenë në gjendje të planifikojnë një fushatë mediatike për të arritur objektiva të matshme dhe të përdorin mjetet e ndryshme për të analizuar pritshmërinë dhe rezultatet e përdorimit të marketingut mediatik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11414
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)