Emri i Lëndës : Komunikimi dhe Menaxhimi i Markës dhe Identitetit Institucional
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 422-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs fokusohet në informacionet kryesore të nevojshme për menaxhimin e markës dhe komunikimin nëpërmjet saj.Në këtë klasë do të bëhet e qartë se çfarë do të thotë të menaxhosh një markë. Studentët do të mësojnë të planifikojnë dhe zbatojnë një strategji, taktikë dhe marketing.
Objektivat Të informojë studentët dhe ti qartësojë në konceptet dhe mënyrat pë rte menaxhuar një markë. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të informojë studentët me një mënyrë kritike të kuptuarit të koncepteve të markës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çështë marka?
2Proçeset e një marke
3Marrëdhëniet e markës me konsumatorin
4Vlerat, premtimet e një marke
5Personaliteti i një marke
6Ligjet që garantojnë susesin e një marke
7Punim i projektit
8Provim Gjysmëfinal
9Lançimi dhe rilançimi i markave vs i produkteve
10Identiteti dhe pozicionimi institucional i markës
11Kuptimi dhe mënyrat e B2B (lidhja biznes me biznes)
12Menaxhimi i markave të shitjes me pakicë
13Planifikimi, vlerësimi dhe konkurrenca e markave
14Barazia dhe diversiteti i markave
15Përmbledhja e projektit dhe prezantimet
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë se ç'është dhe ç'përfaqëson marka.
2Studentët do të kuptojnë se si klientët janë të lidhur me markën.
3Studentët do të jenë të aftë të krijojnë, menaxhojnë, vlerësojnë dhe kritikojnë një markë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 100
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)