Workshop mbi kurrikulën e programeve të departamentit të Shkencave të Komunikimit

Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm të kurrikulës dhe përshtatjes së saj me programet e ofruara në vendet perëndimore si dhe përditësimin e tyre me literaturën më të fundit, Departamenti i Shkencave të Komunikimit pranë SHLUP Hëna e Plotë Bedër zhvilloi një Workshop, ku morën pjesë ekspertë të fushës, pedagogë dhe studiues.

Në takimin një ditor u diskutua kurrikula dhe brendia e të gjitha lëndëve për programet që Departamenti i Shkencave të Komunikimit ofron, konkretisht Bachelor në Shkenca Komunikimi, si dhe Master i Shkencave në Shkenca Komunikimi në profilet Gazetari dhe Marrëdhënie Publike.

Drejtuesi i diskutimit, Zv.Përgjegjës i Departamentit, Z.Ramadan Çipuri vlerësoi si mjaft të rëndësishme nevojën për  rishikim të vazhdueshëm të kurrikulave universitare, të cilat sipas tij duhet të përditësohen me zhvillimet në këtë sektor dhe me literaturën më të fundit.

Teksa u diskutua mbi kurrikulën në përgjithësi, më pas u analizua përmbajtja e të gjithë lëndëve në mënyrë të detajuar, duke përjashtuar këtu përsëritjen e temave dhe literaturës.

Gjatë diskutimeve, një rëndësi e veçantë iu kushtua edhe metodave që duhen praktikuar për një mësimdhënie sa më efektive.

Workshop-i në fjalë ishte një nismë e propozuar nga Këshilli i Sigurimit të Cilësisë pranë SHLUP Bedër.